Skoči na glavno vsebino
Select Page

Organi šole

Svet šole

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:
–    trije predstavniki ustanovitelja,
–    trije predstavniki staršev ter
–    pet predstavnikov šole.

Svet šole se sestaja po potrebi, običajno pa se v šolskem letu sestane 3 krat. Predsednica sveta šole je Sabina Nipič Stauber.

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavnik sindikata delavcev šole: Marija Cotič.

Svet staršev

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Sestanki sveta staršev so običajno naslednji ponedeljek po dnevu, ko so organizirane govorilne ure.

Predsednik sveta staršev je: g. Aleksander Onišak

Zapisniki sveta staršev

Poslovnik sveta staršev

Ravnateljica
Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ Osnovne šole Tabor I Maribor. Njeno delo mora biti v skladu z zakonsko določenimi predpisi za vzgojo in izobraževanje ter drugimi ustreznimi predpisi.
Poleg drugih nalog, ki so opredeljene v predpisih, spremlja uresničevanje ciljev ter skrbi za povezovanje in sodelovanje šole v ožjem in širšem prostoru. Ravnateljica je odgovorna za realizacijo letnega delovnega načrta šole.
Ravnateljica je tudi neposredni vodja tehničnih delavcev. Kontrolira njihovo delo, jim daje navodila in postavlja zahteve, skrbi pa tudi za delovne pogoje, nabavo strojev in materialov za delo in čiščenje, …
Ravnateljica Osnovne šole Tabor I Maribor je dr. Martina Rajšp.
Pomočnica ravnateljice

Pomočnica ravnateljice opravlja naloge, za katere jo pisno pooblasti ravnateljica in jo nadomešča v njeni odsotnosti.
Delovni čas pomočnice ravnateljice je določen v skladu z normativi in standardi, ki so določeni z zakonom.
Glede na število oddelkov, ki jih imamo v tem šolskem letu, ima pomočnica ravnatelja svojo učno obvezo, sicer pa je za svoje delo odgovorna neposredno ravnateljici.
Delo pomočnice ravnateljice med drugim obsega:
•    pripravo urnika,
•    določitev dežurstev učiteljev in spremljanje dežuranja,
•    pomaga ravnateljici pri delu s pedagoškimi delavci,
•    odreja nadomeščanja,
•    odreja učitelje za spremstvo učencem pri dejavnostih izven šole,
•    nadzoruje delo dežurnih učencev, jim svetuje in pomaga (kadar tega dela ne opravlja informator),
•    organizira in nadzoruje delo v OPB,
•    skrbi in odgovarja za prostore razredne in predmetne stopnje na šoli,
•    izpolnjuje statistiko,
•    nadomešča ravnatelja v času njegove odsotnosti.
Pomočnica ravnatelja na Osnovni šoli Tabor I je mag. Rebeka Kolar

Najnovejši prispevki

Naše dejavnosti

julij 2024
P T S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
(Skupno 2.598 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost