Skoči na glavno vsebino
Select Page

Osnovna šola Tabor I Maribor

Pravila

o šolski prehrani

skupaj z navodili o postopkih subvencioniranja

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno:

Na spletni strani šole dne:

17. 6. 2010

Na oglasni deski šole dne:

17. 6. 2010

Prične veljati dne:

18. 6. 2010

     

 

 

 

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010) je Svet zavoda Osnovne šole Tabor I Maribor na seji dne 17. 6. 2010 sprejel

PRAVILA

o šolski prehrani

Osnovne šole Tabor I Maribor

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in cilji)

S temi pravili se v Osnovni šoli Tabor I Maribor (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo:

–  evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,

–  določanje časa in načina odjave posameznega obroka,

–  pravico do splošne subvencije za malico,

–  pravico do dodatne subvencije za malico,

–  pravico do  subvencije za kosilo,

–  ravnanje z neprevzetimi obroki

–  ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja
prehrane.


ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

2. člen
(prijava na šolsko prehrano)

 

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijava se odda razredniku/svetovalnemu delavcu.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Prijava se hrani v svetovalni službi do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. [Prijavni obrazec] -ob kliku se odpre okno za prenos obrazca.

 

3. člen
(šolska prehrana)

Šolska prehrana po teh pravilih pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se  v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk in druge dejavnosti obveznega programa.

Šolska prehrana obsega malico, zajtrk, kosilo in popoldansko malico.  Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

V letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Na območju oz. na površini, ki sodi v šolski prostor, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače, lahko pa se namestijo pitniki s pitno vodo.

4. člen
(
organizacija )

Nabava živil se izvede preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer se posebno skrb posveti kvaliteti izbora živil in visoko hranilnih živil. Hrana se pripravlja v šolski kuhinji, pri čemer se posveča posebna skrb pripravi zdrave prehrane.

5. člen
(komisija za prehrano)

Ravnatelj imenuje tričlansko komisijo za prehrano, ki daje ravnatelju mnenja in predloge o šolski prehrani.  Komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let.

V komisijo se imenuje :

enega predstavnika strokovnih delavcev,

svetovalnega delavca šole ,

organizatorja šolske prehrane.

Predsednika komisije iz prejšnjega odstavka imenujejo člani na prvi konstitutivni seji.

V razširjeno sestavo komisije, ki se sestane po potrebi se imenuje predstavnik učencev in predstavnik staršev.

6. člen
(
preklic prijave prehrane za nedoločen čas )

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda razredniku/šolskemu svetovalnemu delavcu. Prijava se lahko prekliče ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti razrednika/šolskega svetovalnega delavca se preklic odda poslovnemu sekretarju.

Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

7. člen
(odjava  prehrane )

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik oz.  strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi: po elektronski pošti, na spletnem mestu: https://prehrana.os-tabor1.si/SPLETNEODJAVE/   ali s pomočjo spletnega obrazca: https://bit.ly/381JIU3  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8rNTt2Jftvo9p9xAJzCPIPn5MWqCC_uR_OjzV1wDu0yhWJg/viewform). Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

V zvezi z naročili in odjavami posameznih obrokov kosil bodo pripravljena dodatna navodila ob začetku šolskega leta.

8. člen
(
zapisnik )

Če starši prijavo na šolsko prehrano prekličejo ali jo odjavijo ustno,  napiše oseba, ki je prejela preklic prijave oz. odjavo šolske prehrane, zapisnik. V zapisnik se vpiše praviloma naslednje podatke:

dan in uro preklica oz. odjave,

ime in priimek osebe, ki je preklicala oz. odjavila šolsko prehrano,

za katerega učenca je bil podan preklic oz. odjava,

s katerim dnem se učencu odjavlja prehrano,

datum in podpis osebe, ki je prejela preklic oz. odjavo.

9. člen
(
obveznosti učencev in staršev )


S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo:

spoštoval pravila šolske prehrane,

plačal prispevek za šolsko prehrano,

pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,

plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,

šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

10. člen
( seznanitev učencev in staršev )


Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih iz prejšnjega člena pravil, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in učence se do začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani šole.

11. člen
(
neprevzeti obroki )

Obroke, ki niso prevzeti do 14.30, šola brezplačno odstopi:

drugim učencem.

Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.

 

SPREMLJANJE IN NADZOR

12. člen
(notranje spremljanje
)


Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Zadovoljstvo učencev se preveri z anketo, ki jo izpolnijo učenci in starši.

13. člen
evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov
)

Dnevno evidenco o:

številu prijavljenih učencev,

številu prevzetih subvencioniranih obrokov,

številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,

številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin

vodi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja ravnatelj, lahko pa tudi od njega pooblaščena oseba.

14. člen
(strokovno spremljanje)

S strokovnim spremljanjem se vsaj enkrat letno ugotavlja skladnost jedilnikov s strokovnimi usmeritvami Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.  Strokovno spremljanje izvajajo Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja in območni zavodi za zdravstveno varstvo, ki jih za to pooblasti ministrstvo, pristojno za zdravje.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

 

15. člen
(zagotavljanje sredstev za subvencionirano malico)

Vsak učenec je v času udeležbe pri pouku in drugih dejavnosti obveznega programa po šolskem koledarju upravičen do ene subvencionirane malice dnevno. Sredstva za subvencije se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Iz državnega proračuna se zagotavlja:

splošno subvencijo za malico, ki je namenjena vsem učencem

in dodatno subvencijo za malico ter subvencijo za kosilo, ki je namenjena učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Za učence, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oz. v domove za učence, se zagotavljajo sredstva za subvencionirano malico v okviru sredstev za oskrbo.

16. člen
(upravičenci do subvencionirane malice)

Učenci imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa, ki je v skladu s šolskim koledarjem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima učenec pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka.

Pravica ni prenosljiva.

O upravičenosti pravice učenca v primeru iz drugega odstavka tega člena odloča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.

17. člen
(cena subvencionirane malice)

Cena subvencionirane malice je cena, po kateri šola zagotavlja malico učencem. Ceno subvencionirane malice (v nadaljnjem besedilu: cena malice) določi s sklepom minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

18. člen
(višina subvencije za subvencionirano malico)

Vsem učencem pripada splošna subvencija v višini dveh tretjin cene malice.
Učenci oz. starši, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico, lahko uveljavljajo dodatno subvencijo.

Učencu pripada dodatna subvencija za malico, če znaša dohodek na družinskega člana do 30 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, veljavni na dan oddaje vloge za dodatno subvencijo.

Učenci, ki jim je priznana pravica do dodatne subvencije, so upravičeni do subvencije v višini 1/3 cene malice. Učenci, ki so v rejništvu, in učenci, ki čakajo na azil, so upravičeni do  dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, ne glede na dohodek na družinskega člana.


V izjemnih primerih lahko ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba določi dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice tudi učencem, ki ne izpolnjujejo cenzusa po prejšnjem odstavku. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva socialni položaj učenca, ki je posledica dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Pred izdajo sklepa si mora šola pridobiti soglasje centra za socialno delo.

Pravico iz prejšnjega odstavka učenec ali oz. starši uveljavljajo s prijavo na prehrano, in sicer na obrazcu, ki je predpisan z Zakonom o šolski prehrani Ur. l. RS, št. 43/2010. Vloga mora biti utemeljena z izjemnimi okoliščinami, ki so podlaga za upravičenost do dodatne subvencije.

19. člen
(določitev zneska splošne in dodatne subvencije)

Znesek splošne in dodatne subvencije določi minister s sklepom, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

20. člen
(prispevek za subvencionirano malico)

Učenec oz. starši šoli plačajo prispevek za malico v višini razlike med pripadajočo subvencijo in ceno malice.

Prispevek se lahko zniža, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva, ki jih prispevajo občine, iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih sredstev.

21. člen
(subvencionirano kosilo)

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo.

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za kosilo se upošteva dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja  v času oddaje vloge za dodatno subvencijo.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, če je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 5,0 % povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa, ki je v skladu s šolskim koledarjem.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka ima učenec, ki se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, pravico do subvencije za kosilo tudi za prvi dan odsotnosti.

Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Pravica ni prenosljiva.


POSTOPEK DODELJEVANJA SUBVENCIJE

22. člen
(uveljavljanje pravice do splošne in dodatne subvencije za malico
ter subvencije za kosilo)

Pravico do splošne subvencije za malico, dodatne subvencije za malico in subvencije za kosilo uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši).

Pravica do subvencije se uveljavlja s prijavo, s  katero podajo starši izjavo o uveljavljanju pravice do subvencije. Na prijavi se označi, katere subvencije se uveljavlja za učenca.

Prijava se odda razredniku / svetovalnemu delavcu in se hrani v svetovalni službi do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.

Izjava o uveljavljanju pravice do splošne subvencije se vloži na obrazcu, ki je predpisan z Zakonom o šolski prehrani Uradni list RS, št. 43/2010.

 

23. člen
(odločanje o pravici do dodatne subvencije za malico
in pravici do subvencije za kosilo)

Ravnatelj ali od njega pooblaščeni delavec na podlagi vloge preveri, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do dodatne subvencije za malico oz. do subvencije za kosilo.

O pravici do dodatne subvencije oz. do subvencije za kosilo odloči ravnatelj s sklepom. Sklep je potrebno izdati najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge oz. do 31. avgusta za vloge, oddane v mesecu juniju in juliju za naslednje šolsko leto.

Če sklep ni izdan v roku iz prejšnjega odstavka, ima vlagatelj pravico do pritožbe, kot da bi bila njegova vloga zavrnjena.

24. člen
(vsebina sklepa)

Sklep mora imeti uvod, izrek, obrazložitev, pravni pouk ter številko, datum, podpis ravnatelja in pečat šole, ki ga je izdala.

Uvod sklepa obsega naziv šole, ki ga je izdala, navedbo predpisa o njeni pristojnosti, ime in priimek učenca ter označbo zadeve.

Izrek vsebuje ime in priimek učenca, razred in oddelek izobraževalnega programa ter odločitev o pravici do dodatne subvencije za malico oz. do subvencije za kosilo. Če se vlogi ugodi, izrek vsebuje tudi višino dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo, navedbo šolskega leta in datuma, od kdaj je učenec  upravičen do dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo.

Obrazložitev sklepa je potrebna le takrat, ko se pravici do dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo ne ugodi. Obrazložitev vsebuje podatke iz vloge in ugotovitve šole o podatkih za ugotavljanje upravičenosti do subvencije.

Pravni pouk obsega pouk o pravici do pravnega sredstva, roku in načinu vložitve ter navedbo šole, pri kateri se pravno sredstvo vloži.

25. člen
(pritožba)


Zoper sklep je dovoljena pritožba, ki se vloži na šoli v osmih dneh od vročitve.

Najkasneje v sedmih dneh po prejemu pritožbe ravnatelj na podlagi navedb v pritožbi in dodatnih poizvedb svojo odločitev spremeni ali pritožbo najkasneje naslednji dan odstopi v reševanje komisiji.

O pritožbi odloča komisija, ki je na šoli pristojna za odločanje o pravicah učencev.
Komisija je dolžna najkasneje v sedmih dneh od prejema pritožbe odločiti o pritožbi.

26. člen
(vročanje)

Odločitve šole in druge listine v postopku priznavanja pravice do subvencije se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odprave na pošto.

27. člen
(nastop pravice do subvencije)

Učenec je upravičen:

do SPLOŠNE subvencije za malico od prvega šolskega dne dalje, če je bila prijava oddana pred začetkom šolskega leta, sicer pa od naslednjega dne po oddaji prijave. Če je učenec že prijavljen na malico in ob prijavi ni uveljavljal pravice do splošne subvencije, jo lahko uveljavlja tudi kasneje.

do DODATNE subvencije za malico od prvega šolskega dne dalje, če je bila prijava oddana pred začetkom šolskega leta, sicer pa od naslednjega dne, ko je šola prejela vlogo za subvencijo. Učencu se od naslednjega dne, ko šola prejme vlogo za subvencijo, do dneva ugoditve vlogi ustrezno poračuna plačani prispevek za malico oz. kosilo.

do subvencije za kosilo od prvega šolskega dne dalje, če je bila prijava oddana pred začetkom šolskega leta, sicer pa od naslednjega dne, ko šola prejme vlogo za subvencijo. Če je učenec že prijavljen na kosilo, lahko uveljavlja pravico do subvencije za kosilo tudi kasneje.

Učencu se od naslednjega dne, ko šola prejme vlogo za subvencijo, do dneva izdaje sklepa, s katerim se mu prizna pravica, ustrezno poračuna plačani prispevek za malico oz. kosilo.

28. člen
(
seznanitev učencev in staršev)

Šola seznani učence in starše o pravici do subvencioniranja malice oziroma kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije, najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in učence se do začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani šole.

29. člen
(evidence šolske prehrane)

Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o učencu, prijavljenim na šolsko prehrano:

ime in priimek ter naslov,

EMŠO,

naziv šole, razred in oddelek izobraževalnega programa,

ime in priimek ter naslov staršev,

podatek o uveljavljanju pravice do splošne subvencije,

podatek o uveljavljanju pravice do dodatne subvencije,

podatek o uveljavljanju pravice do subvencije za kosilo,

dohodek na družinskega člana,

podatek o tem, ali je učenec  v rejništvu oz.  če je prosilec za azil, podatek o namestitvi v dom za učence oz. v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kadar je bila uveljavljana pravica do dodatne subvencije,

podatek o dohodku na družinskega člana, kadar je bila uveljavljana pravica do subvencije za kosilo,

datum in številko sklepa o pravici do dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo,

datum priznanja pravice do splošne oz. dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo,

višina dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo,

vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,

število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

Podatki v evidenci prijavljenih na šolsko prehrano se hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec  upravičen do šolske prehrane.

Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.

Šola  lahko drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu oz. zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih učencev.

30. člen
(vodenje centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane)

Ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kot upravljavec vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno evidenco upravičencev do subvencionirane šolske prehrane (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca). Centralna evidenca se poveže s centralnim registrom prebivalstva in evidenco o otroškem dodatku.

Oseba, ki jo določi ravnatelj, vnaša v centralno evidenco osebne podatke učencev, ki so upravičeni do splošne oz. dodatne subvencije za malico oz. do subvencije za kosilo. Šola enkrat letno sporoči ministrstvu statistične in analitične podatke o šolski prehrani.

Centralna evidenca obsega podatke iz prvega odstavka prejšnjega člena, razen podatkov iz četrte in štirinajste alineje, pri podatkih iz petnajste alineje pa samo število in datum prevzetih in odjavljenih subvencioniranih malic oz. subvencioniranih kosil.

V centralno evidenco se iz centralnega registra prebivalstva ob pridobitvi pravice do splošne subvencije na podlagi EMŠO otroka prenesejo podatki iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena. Na podlagi zahteve za dodatno subvencijo za malico oz. za subvencijo za kosilo pa tudi podatek o tem, ali je otrok prosilec za azil. V centralno evidenco se iz evidence otroških dodatkov ministrstva, pristojnega za družino, na podlagi zahteve za dodatno subvencijo za malico ali subvencijo za kosilo z uporabo EMŠO otroka prenese podatek o dohodku na družinskega člana.

Podatki iz evidenc po tem členu se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo za potrebe izvrševanja tega zakona in se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Šola obdeluje podatke iz svoje evidence in centralne evidence za namen izvajanja tega zakona, uporablja jih tudi za namen zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem. Ministrstvo za izvajanje subvencioniranja šolske prehrane uporablja le zbirne podatke iz centralne evidence. Podatek o statusu učenca in nazivu šole lahko iz centralne evidence za namen vodenja postopkov pridobijo tudi centri za socialno delo.

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev in staršev ni razvidna.

Podatki v centralni evidenci  se hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec  upravičen do subvencionirane šolske prehrane.

31. člen
(izplačilo sredstev)

Ministrstvo šoli nakaže ustrezen znesek subvencije na podlagi naslednjih zbirnih podatkov iz centralne evidence glede na splošno in dodatno subvencijo za malico ter subvencijo za kosilo:

število prijavljenih učencev,

število prevzetih subvencioniranih obrokov,

število odjavljenih subvencioniranih obrokov,

število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin.

V centralno evidenco mora šola za izplačilo sredstev vnesti podatke iz prejšnjega odstavka najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(cena malice in višina subvencije za malico na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani)


Z dnem uveljavitve Zakona o šolski prehrani znaša:

– cena malice  0,80 EUR,

– splošne subvencije 0,50  EUR

– in dodatne subvencije 0,30 EUR.

33. člen

(prenehanje veljavnosti)


Z dnem uveljavitve  teh pravil prenehajo veljati Podrobnejši kriteriji  in postopek za uveljavljanje subvencioniranja šolske prehrane učencem, ki jih je sprejel svet šole z dne 30. 9. 2004.

34. člen
(pogodbena razmerja)


Vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenila šola za potrebe zagotavljanja šolske prehrane pred uveljavitvijo teh pravil, prenehajo veljati v skladu s pogodbenimi določili.

35. člen
(veljavnost pravilnika)

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani  in oglasni deski šole.

Ravnatelj/ica

mag. Jožica Rapac

 

Predsednik/-ica sveta zavoda

Maja Vaner

     

Opr. št.:

10/2010

Datum:

17. 6. 2010

 

(Skupno 919 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost