Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šolska pravila

ŠOLSKA PRAVILA

Priloga k vzgojnemu načrtu

Šolsko leto 2019/2020

KAZALO

ŠOLSKA PRAVILA

I. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI
1. Restitucija
2. Ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti
3. Dodatno spremstvo učencu
4. Protokol socialno pedagoške intervencije
5. Začasni odvzem predmeta ali naprave, s katerim povzroča nemir in ogroža varnost
6. Vzgojni in drugi ukrepi

II. PODROČJA PRAVIL
A Komunikacija v šoli in medosebni odnosi
A1 Medvrstniška komunikacija
A2 Komunikacija učencev z učitelji, drugimi delavci šole in obiskovalci
A3 Komunikacija šole s starši
A4 Nedotakljivost osebnostne integritete
B Kultura prehranjevanja
C Uporaba sodobnih tehnologij
D Odnos do lastnine
E Vedenje med odmori – varnost
F Delo pri pouku
G Pravila v šolski knjižnici
H Okoljska vzgoja
I Drugo

III. POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
1. Pohvale
2. Priznanja
3. Nagrade

 

ŠOLSKA PRAVILA

S primernimi medosebnimi odnosi in upoštevanjem pravil šolskega reda lahko prispevamo k dobremu počutju nas vseh.

Pravila pomagajo učencem spoznavati njihovo odgovornost do drugih ljudi in vedenje v družbeni skupnosti. Pravila imajo tudi pomembno vlogo pri občutku varnosti.

Vzgojni ukrepi so potrebni kadar:

 • učenci kršijo šolska pravila,
 • učenci niso pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in
 • se kljub izvajanju vzgojnih postopkov (restitucija, svetovalni pogovori) kršitve nadaljujejo.

Izvajanje vzgojnih postopkov je povezano z vodenjem učenca in iskanjem možnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev.

Če je potrebno, se šola obrne na zunanjo institucijo (zdravstveno, center za socialno delo, policija idr.).

 

I. VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI

1. Restitucija

Restitucija je oblika vzgojnega postopka. Posamezniku, ki je s svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, omogoča, da to popravi.

Pri uporabi restitucije pri vzgojnem delu bomo upoštevali naslednja temeljna načela:

 • poravnava je smiselno povezana s povzročeno škodo,
 • zahteva odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil,
 • oškodovanec jo sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode,
 • spodbuja pozitivno in ne obrambnega vedenja,
 • omogoča spreminjanje samopodobe učencev ter poudarja vrednote,
 • ni kaznovalca, učenec ustvarjalno rešuje problem.

V postopku restitucije ukrepov ne bomo enolično in v naprej določali. Smiselno jih bomo povezovali s povzročeno materialno škodo. Učence povzročitelje škode bomo spodbujali, da sami poiščejo rešitev, ki jo bo oškodovanec sprejel kot primerno nadomestilo povzročene škode. Takoj na začetku bo tudi obvestil učitelja/razrednika in skupaj bosta obvestila starše (telefonsko ali pisno).

2. Ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti

Zaradi kršitev pravil lahko šola ukine nekatere pravice in ugodnosti učenca (trajno ali začasno), ki so povezane s pridobljenimi statusi in ugodnostmi (tutorstvo idr.), ki jih šola nudi učencem.

Ob ukinitvi pravic in ugodnosti razrednik takoj obvesti starše.

/Primer: Učenec s statusom športnika se neprimerno obnaša. Po strokovni presoji se mu prepove sodelovanje na tekmovanju. Razrednik o tem obvesti starše./

3. Dodatno spremstvo učencu

Kadar učenec ogroža varnost in ne upošteva navodil, šola izjemoma poskrbi za dodatno spremstvo strokovnega delavca (dnevi dejavnosti, šola v naravi).

4. Protokol socialno pedagoške intervencije

Cilj izvedbe socialno pedagoške intervencije je vzdrževanje jasno postavljenih mej sprejemljivega vedenja, ohranjanje pozitivne razredne klime in omogočanje nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Na strokovno ustrezen način veljajo navedeni protokoli tudi za učence – otroke z odločbo otroka o usmeritvi.

UKREP PRI UČNI URI (kritična situacija)

 • Ustno opozorilo učitelja.
 • Učitelj spremeni sedežni red ali napoti učenca v namenski kotiček v učilnici.
 • Učitelj napoti učenca v namenski prostor v neposredni bližini, kjer učenec pod nadzorom nadaljuje z individualnim delom.
 • Učenec je dolžan upoštevati navodila učitelja.

UKREP, KI ZAHTEVA UMIK UČENCA OD POUKA (zelo kritična situacija)

 • Učenca se napoti v ŠSS, kjer nadaljuje s samostojnim učnim delom po navodilih učitelja poučevalca (v prostorih ŠSS oz. tam, kjer je to mogoče).
 • Z učencem se v ŠSS opravi razgovor po strokovni presoji učitelja poučevalca in strokovnega delavca ŠSS.
 • Razrednik/SŠS obvesti starše o dogodku.
 • Po strokovni presoji izrek vzgojnega ukrepa.

IZREDNO KRITIČNA SITUACIJA

 • Zaradi hujše kršitve šolskih pravil se obvesti starše in starši pridejo po učenca (obvesti razrednik ali ŠSS); Učenec je takoj umaknjen od pouka v prostore ŠSS oz. k drugi nadomestni odrasli osebi.
 • Izrek vzgojnega ukrepa (stopnja vzgojnega ukrepa sledi po strokovni presoji razrednika, učitelja, razrednega učiteljskega zbora, po potrebi ŠSS).

V primeru ponavljanja kritične situacije, zelo kritične situacije oz. izredno kritične situacije pri posameznemu učencu sledijo izreki vzgojnih ukrepov (Šolska pravila, Vzgojni postopki in ukrepi, točka 6, Vzgojni ukrepi, str. 6). Posledično sledi prepoved udeležbe na izvenšolskih aktivnosti (ekskurzija, udeležba na tekmovanju), kjer učenec predstavlja tudi šolo.

O udeležbi oz. neudeležbi na ekskurzijah (obvezni ali nadstandardni program) in drugih izvenšolskih aktivnostih odloča razrednik skupaj s strokovnimi delavci oz. razredni učiteljski zbor oddelka.

Ukrepi veljajo po strokovni presoji v smiselni obliki tudi za drugačne oblike pouka (dnevi dejavnosti, projektni dnevi idr.).

Pri drugačnih oblikah pouka, ki potekajo izven šole, je učenec, za katerega so bile izvedene predhodne intervencije, lahko izjemoma in po strokovni presoji oganizatorja (vodje dejavnosti) v spremstvu enega od staršev.

O socialno pedagoških intervencijah se vodijo zapisi (strokovni delavci, razrednik, ŠSS); možnost beleženja v eA, prav tako se vodijo zapisi o komunikaciji s starši; možnost beleženja v eA.

5. Začasni odvzem predmeta ali naprave, s katerim povzroča nemir in ogroža varnost

Strokovni delavec šole lahko učencu začasno odvzame napravo ali predmet, s katerim ogroža varnost ali onemogoča izvedbo pouka oziroma druge dejavnosti. O takem odvzemu strokovni delavec še isti dan obvesti razrednika. Odvzeti predmet ali napravo prevzamejo v šoli starši pri razredniku v času pogovornih ur ali pedagoškega okna.

6. Vzgojni in drugi ukrepi

Glede na ugotovitve v postopku obravnave kršitve ter ob upoštevanju okoliščin se razrednik lahko odloči, da:

 • učenca pokliče na pogovor in mu izreče ustni opomin,
 • učenca pokliče na pogovor in mu izreče pisni opomin,
 • učenca pokliče na pogovor in mu izreče strogi opomin razrednika,
 • predlaga, da se učencu izreče opomin oddelčnega učiteljskega zbora; če je predlog sprejet, razrednik pozove učenca in starše na pogovor, jim izroči opomin in jih opozori, da lahko nadaljnje kršitve privedejo do premestitve učenca v drug oddelek,
 • predlaga, da se učencu izreče opomin ravnatelja, učiteljskemu zboru pa lahko predlaga, da odloči o premestitvi učenca v drug oddelek; če ravnatelj učencu izreče opomin, pozove učenca in starše na pogovor in jim ga izroči. Če je učiteljski zbor sprejel odločitev o premestitvi učenca v drug oddelek, jih obvesti tudi o tem, ter jih opozori, da bo lahko v primeru nadaljnjih kršitev šola začela s postopkom prešolanja učenca,
 • predlaga, da se učencu izreče opomin učiteljskega zbora; če mu ga le-ta izreče, ravnatelj pozove učenca in starše na pogovor ter jim ga izroči.

 

Ob predlogu za izrek opomina učiteljskega zbora ali po izreku tega vzgojnega ukrepa lahko razrednik predlaga, da učiteljski zbor sprejme tudi odločitev o začetku postopka za prešolanje učenca.

Prešolanje učenca se izvede v skladu z določili 54. člena zakona o osnovni šoli.

Izrekanje vzgojnih ukrepov je postopno; razen v izjemnih primerih glede na okoliščine. O vzgojnih ukrepih in o uresničevanju namena vzgojnega ukrepa se vodijo ustrezni zapisi. Zapise vodi razrednik oziroma svetovalna služba.

Vzgojni ukrep učenca je vezan na posamezno šolsko leto. Obvestilo o vzgojnem opominu (kot del šolske dokumentacije) se v skladu s pravilnikom (60.f člen ZOsn) hrani skupaj z mapo vzgojnih ukrepov do zaključka šolanja učenca.

Ne glede na izrek vzgojnih ukrepov šola obvesti zunanje institucije ob določenih kršitvah šolskih pravil in drugih nesprejemljivih ravnanjih učencev. Le te izvedejo aktivnosti z otrokom in starši v skladu z njihovo zakonodajo.

Za dejanja učencev, v katera so vpleteni tudi drugi učenci šole, zunaj časa šolskih aktivnosti prevzamejo odgovornost starši vpletenih otrok.

II. PODROČJA PRAVIL

A1     Medvrstniška komunikacija

 

Medvrstniška komunikacija v šoli poteka po pravilih bontona in zastavljenih razrednih pravilih. Upoštevamo drug drugega in se poslušamo. Smo primerno glasni. Uporabljamo prijazne besede: prosim, hvala, izvoli, žal mi je, dobro jutro … Med poukom sodelujemo in ne motimo sošolcev s klepetanjem. V pogovoru ne žalimo, ne segamo v besedo. Ne loputamo z vrati in se ne pretepamo. Konflikte med vrstniki rešujemo s pogovorom. Ne obrekujemo, ne ponižujemo. Izsiljevanje je strogo prepovedano

A2     Komunikacija učencev z učitelji, drugimi delavci šole in obiskovalci

Imamo spoštljiv in strpen odnos, smo primerno glasni. Ob srečanju pozdravimo.

Ko učitelj predstavlja učno snov razredu ali skupini, poslušamo. Med poukom ne klepetamo, ne dajemo vmesnih pripomb, ne vpijemo. V pogovoru ne vpadamo v besedo. Razrednikom pravočasno prinašamo opravičila, obrazce, obvestila.

 A3     Komunikacija šole s starši

Starši so odgovorni, da usmerjajo otroke tako, da spoštujejo vrednote pomembne za delovanje otroka v skupnosti z drugimi.

Neposredna komunikacija s starši poteka v času pogovornih ur, pogovornih oken (termini so objavljeni na oglasnih panojih in na spletnih straneh šole) ali po dogovoru z učiteljem ali drugim strokovnim delavcem šole. Pogovorne ure se opravijo v dogovorjenem prostoru.

V obojestranski komunikaciji kažemo spoštljiv odnos, smo vljudni in objektivni.

Starši lahko morebitne dodatne splošne informacije dobijo preko spletne strani šole ali preko tajništva šole.

Starši ob odsotnosti otroka, odjavijo šolsko prehrano v tajništvu šole (7.00-8.00).

V času kulturnih prireditev starše prosimo, da omogočijo vsem otrokom nemoten nastop in nemoteno spremljanje šolske prireditve (brez uporabe mobilnih aparatov).

Šolska jedilnica je namenjena učencem in dežurnim učiteljem, zato prosimo, da starši otroke počakate v kotičkih za starše ali v garderobi.

V času pouka sprejmeta starše dežurna učenca. Starši na strokovnega delavca počakajo pri dežurnih učencih.

Vodenje živali v šolske prostore ni dovoljeno.

A4     Nedotakljivost osebnostne integritete

V šoli delujemo v skladu z vrednotami spoštovanja univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur:

 • spoštujemo enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine;
 • kot delavci in učenci šole spoštujemo osebnost, individualnost, človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti.

Kršitve nedotakljivosti osebnostne integritete se obravnavajo na razredni skupnosti, ki določi pravila za kršitve (npr. pisno opravičilo prizadeti osebi, razgovori, seznanitev staršev, obravnava v ŠSS).

V primeru kršitve pravil sledi:

 • razgovor z učiteljem,
 • razgovor z razrednikom in ukrep po presoji razrednika,
 • razgovor s starši,
 • razgovor s ŠSS,
 • vzgojni ukrep po 6. točki šolskih pravil,
 • preventivne dejavnosti (tematske razredne ure na temo vrednotenja vedenja, medvrstniške mediacije – vključitev učencev z zelo razvitim socialnim čutom).

B       Kultura prehranjevanja

 • Do hrane imamo primeren odnos (s hrano se ne obmetavamo, hrane ne mečemo po tleh, ne polivamo pijače).
 • V jedilnico prihajamo k malici skupaj z učiteljem.
 • Dežurni učenci hrano razdelijo, zato počakamo za mizo.
 • Primerno jemljemo hrano.
 • Vzamemo le svoj obrok hrane.
 • Pojémo sede pri mizi.
 • Pogovarjamo se primerno glasno.
 • Pri jedi ne pljuvamo, cmokamo in ne govorimo s polnimi usti.
 • Imamo primeren odnos do delavk v šolski kuhinji (za dodatno količino hrane vljudno vprašamo).
 • Po malici pospravimo skodelico, ostanke hrane in stol.
 • Dežurni učenci po malici odnesejo pladenj/posodo z ostanki hrane ter uredijo mize.
 • V čakajočo vrsto pri kosilu se ne vrivamo in ne izrivamo mlajših in manjših.
 • Pri uporabi solatnega bifeja upoštevamo navodila.

/Ko si učenec naloži kosilo na pladenj, ga odloži na mizo pri kateri bo kosilo zaužil. Zatem stopi k solatnemu bifeju, ob katerem so sklede za solato. V skledo si naloži toliko solate, kolikor je lahko poje. Raje vzame manj solate, ker si pozneje lahko vzame še./

 • Po kosilu odnesemo pladenj z ostanki hrane v za to namenjene posode.
 • S posodo ravnamo skrbno in previdno.
 • Ključke-čip za kosilo redno prinašamo in z njim odgovorno ravnamo.
 • Izgub ključka-čipa za kosilo javimo razredniku, ki zadeve uredi v tajništvu; ključek-čip prevzamemo pri razredniku.
 • Če učenec ključek pozabi, mora urediti zadevo pred kosilom, sicer prejem le-tega ni mogoč: učenec se oglasi v tajništvu, kjer se kosilo evidentira in kjer prejme dokazilo za dvig kosila v šolski kuhinji.
 • Ob ponovni pozabi ključka se obvesti razrednika, ki izvede aktivnosti z učencem oz. s starši.
 • V jedilnici se po obroku ne zadržujemo.
 • Upoštevamo navodila dežurnega učitelja.
 • V jedilnici se lahko zadržujejo samo učenci in delavci šole.
 • V šolo ne prinašamo gaziranih pijač, čipsov, bombonov in drugih nezdravih prigrizkov.

V primeru kršitve pravil sledi:

 • razgovor z dežurnim učiteljem,
 • razgovor z razrednikom in ukrep po presoji razrednika,

(dodatno dežurstvo, družbeno koristno delo idr.),

 • razgovor s starši,
 • razgovor s ŠSS,
 • vzgojni ukrep po 6. točki šolskih pravil.

C      Uporaba sodobnih tehnologij

 • Prisotnost in uporaba mobilnih telefonov in podobnih naprav v prostorih šole – za garderobami – nista dovoljeni.
 • Uporaba mobilnih telefonov in podobnih naprav ni dovoljena tudi v vhodnem prostoru v šolo, v garderobnih prostorih, na prostoru pred vhodom v šolo, na površinah za podaljšano bivanje ter na športnih površinah v času šolskih aktivnosti in pri šolskih dejavnostih zunaj šole.
 • Za mobilne telefone in druge podobne naprave, ki se prinesejo v šolo in so spravljeni v garderobnih omaricah, odgovarja imetnik naprave.
 • Če je potrebna komunikacija učenca s starši, lahko le-to opravi pri tajnici šole v prostoru tajništva ali se oglasi pri razredniku.
 • Mobilnih telefonov in predvajalnikov glasbe (MP3, MP4, iPOD idr.) v šoli ni dovoljeno uporabljati (redni pouk, odmori, dnevi dejavnosti).
 • elektronskih igrač v šoli ni dovoljeno uporabljati (redni pouk, odmori, dnevi dejavnosti, šola v naravi, podaljšano bivanje in druge oblike šolskih dejavnosti).
 • IKT opremo učenci uporabljajo po navodilih učiteljev. Pri tem ni dovoljeno poseganje v strojno in programsko opremo, prav tako ni dovoljeno poskušati vstopati v aplikacije in storitve na šoli, ki so zaščitene z gesli.
 • Upoštevamo načela varne, ustrezne, časovno primerne rabe spletnih storitev. Ni dopustno kakršnokoli nadlegovanje, besedno trpinčenje, nagovarjanje k nasilnim dejanjem, spodbujanje neprimernega vedenja.
 • Spleta (snemanja, prikazovanja, objavljanja) ne zlorabljamo za izkazovanje nespoštljivosti ali zaničevanja vrstnikov, drugih odraslih, prostorov v javni uporabi (šola, okolica šole, igrišča, avtobusna postaja …).
 • Prepovedana je kakršnakoli spletna objava otrok/ljudi/prostorov/dogodkov, kjer se izkazuje nespoštljiv ali zaničljiv odnos do le teh. Prav tako je prepovedano snemanje šolskih prostorov in objavljanje teh na medmrežju ali v javnih občilih.
 • V šolskem prostoru skrbimo za razvoj pozitivnih človeških vrednot, ki jih uspešno osvojene dokazujemo tudi v vseh vrstah javnega življenja in ‘javnih občilih’. Skrbimo za osebni ugled v skupnosti in za ugled skupnosti, kateri pripadamo oz. katere del smo.

V primeru kršitve pravil sledi:

 • odvzem naprave s strani prisotnega učitelja,
 • učitelj seznani o dogodku razrednika in mu izroči aparat,
 • če učenec ne izroči aparata, se učitelj obrne na ŠSS, ki o dogodku obvesti starše,
 • razrednik ob sodelovanju z učiteljem (in ŠSS) pripravi zapisnik o dogodku in povabi starše na razgovor in vrne napravo,
 • učenec je vključen v pogovor; starši skupaj z otrokom pregledajo telefon z morebitnimi posnetki/fotografijami in poskrbijo za izbris le-teh.

D      Odnos do lastnine

D1     Šolska lastnina

 • Z učnimi sredstvi in šolsko opremo ravnamo tako, da je ne poškodujemo in je ne uničimo.
 • Za kulturno obnašanje, red in čistočo skrbimo v šoli in na zunanjih površinah šole.

V primeru kršitve pravil sledi:

 • ob namerni povzročitvi poškodbe na šolski lastnini, se povzročena škoda materialno poravna s strani povzročitelja (-ev),
 • izvede se pogovor z učiteljem oz. razrednikom, po potrebi tudi s ŠSS,
 • razrednik ob sodelovanju učitelja zapiše zapisnik o storjeni škodi in o tem obvesti starše,
 • učenec je vključen v razgovor in oblikovanje zapisnika,
 • razrednik presodi o vrsti vzgojnega ukrepa po 6. točki šolskih pravil.

D2     Lastnina sošolcev, delavcev šole in osebne stvari

 • Skrbimo za svoje osebne stvari in vzdržujemo red v garderobnih omaricah.
 • Redno prinašamo ključke garderobnih omaric in tako poskrbimo za varnost osebne garderobe.
 • Morebitno izgubo/okvaro ključka javimo razredniku, ki zadeve uredi v tajništvu in pri njem prevzamemo novi ključek.
 • V času malice in kosila šolske torbe pospravimo v za to namenjene odprte omare oz. Jih zložimo ob njih.
 • Torbe na koleščkih na stopnicah dvignemo, prav tako pazimo, da z njimi ne poškodujemo tal v nadstropju.
 • V torbah prenašamo le šolske stvari, ki jih potrebujemo po urniku v določenem dnevu.
 • V šolo ne nosimo predmetov večje vrednosti.
 • Do lastnine drugih imamo primeren odnos, se je ne dotikamo brez dovoljenja in je ne posredujemo (stvari, znanje).
 • Če lastnino drugih namerno poškodujemo ali odtujimo, moramo povzročeno škodo poravnati.

V primeru kršitve pravil sledi:

 • pogovor z učiteljem in vpletenimi učenci,
 • učitelj o dogodku seznani razrednika,
 • pogovor z razrednikom, po potrebi tudi s ŠSS,
 • razrednik ob sodelovanju učitelja zapiše zapisnik o storjeni škodi in o tem obvesti starše,
 • učenec je vključen v razgovor in oblikovanje zapisnika,
 • razrednik presodi o vrsti vzgojnega ukrepa po 6. točki šolskih pravil.

E       Vedenje med odmori – varnost

 • Na hodnikih se gibamo tako, da ne oviramo drugih.
 • Med odmori dosledno upoštevamo navodila dežurnih učiteljev in se v primeru težav obrnemo nanje.
 • Odmor je namenjen menjavi učilnice, odhodu na wc, mirnemu oddihu, pripravi na pouk.
 • Med odmori ne ogrožamo svoje varnosti in varnosti drugih (se ne prerivamo, potiskamo, nagibamo čez okna, ogovarjamo mimoidočih ipd.).
 • V odmoru se ne smejo razreševati vrstniški konflikti, prepovedano je kakršnokoli neprimerno vedenje, ki ima za posledico oškodovanje osebnostne integritete.
 • Strogo je prepovedano fizično obračunavanje, neprimerno žaljivo govorjenje in/ali sovražni govor.
 • Med odmori so učilnice odklenjene (razen uč. računalništva, TIT, KEM, GOS, ZGO, LUM, GUM) in vrata učilnic odprta.
 • V garderobi se preobujemo v copate in odložimo oblačila, sicer pa se v garderobi ne zadržujemo.
 • Skrbimo za svoje osebne stvari in red v garderobnih omarah.
 • V času pouka je prepovedano zapuščanje šolskega prostora, na zunanjih igriščih se zadržujemo le ob prisotnosti učitelja.
 • Učenci se po nepotrebnem ne zadržujejo na površinah ob šoli v času pouka, ko poteka šolsko delo; zaradi zagotavljanja varnosti na teh površinah ni dovoljeno kepanje, rolanje, skejtanje ipd.
 • V telovadnico lahko učenci vstopajo samo v spremstvu učitelja.
 • Šolska stavba je zaklenjena od 8.20 do 11.45/13.35 v tem času je možno vstopiti v šolo le ob najavi dežurnima učencema.
 • Vodenje živali v šolske prostore ni dovoljeno.

V primeru kršitve pravil:

 • opozorilo in pogovor z učiteljem oz. razrednikom,
 • vzgojne dejavnosti (restitucija, kjer je to možno, in svetovalni pogovori),
 • vzgojni ukrep po 6. točki šolskih pravil.

Kajenje, uživanje alkohola in drog  je v prostorih šole in na šolskih površinah prepovedano.

Če učitelj oz. razrednik ugotovi, da učenec uživa alkohol, poseduje drogo ali jo uživa, o svojih ugotovitvah obvesti starše in šolsko svetovalno službo, ki ustrezno ukrepa.

F       Delo pri pouku

 • K pouku in dejavnostim prihajamo pravočasno, ne zamujamo –S svojim prihodom ne motimo dejavnosti, ki že potekajo, še posebej to velja v primerih, kjer otroke spremljajo starši.
 • Obiskovanje pouka in dejavnosti je obvezno, razen v primeru opravičene odsotnosti (bolezen idr.).
 • Ob začetku učne ure smo v učilnicah, pripravljeni za delo in mirno počakamo učitelja, zadrževanje na stopniščih in v sanitarijah ni dovoljeno.
 • Se ne prerivamo in potiskamo sošolcev.
 • Vsak ima pravico do nemotenega šolskega dela, s svojim delovanjem je ne smemo nikomur kratiti (med poukom ne klepetamo, dregamo sošolcev s svinčnikom, jih ogovarjamo ipd.).
 • Če je učenec odsoten od pouka, mora zamujeno snov predelati in nadomestiti manjkajoče znanje.
 • K pouku in dejavnostim prinašamo vse potrebne pripomočke in potrebščine.
 • Udeležba na dejavnostih je obvezna, za plačljive dejavnosti je potrebno opravičene odsotnosti javiti organizatorju vsaj tri dni pred izvedbo, sicer mora učenec (starši) poravnati nastale stroške.
 • V šoli in pri pouku (interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, ekskurzije idr.) ne žvečimo.
 • V šoli pri pouku, v času malice in kosila ter odmorih ne nosimo pokrival.
 • V šoli imajo učenci obute šolske ali hišne copate, pri športu v telovadnici pa šolske copate ali športne teniske z nedrsečim podplatom (ki jih ne uporabljajo na zunanjih površinah) oziroma so učenci bosi.
 • Če potekajo učno-vzgojne dejavnosti v zunanjih institucijah (muzeji idp.) veljajo ista pravila.
 • Med tekmovanji v znanju in ocenjevanjem znanja je prepovedano prepisovanje oz. goljufanje.
 • Dežurni učenci v učilnici odgovorno opravljajo svoje naloge (skrb za urejenost učilnice – tabla, kreda, javljanje manjkajočih).
 • Vloga in naloge razrednega vodstva-opozarjanje učencev pri morebitnih kršitvah, posredovanje informacij o kršitvah  učitelju oz. Razredniku, pomoč pri razreševanju težav, vzgled sošolcem, vzpodbujanje pozitivne oddelčne klime, pomoč razredniku pri vodenju sestankov na RU in pisanje zapisnika.

V primeru kršitve pravil:

 • opozorilo in pogovor z učiteljem,
 • opozorilo in pogovor z razrednikom,
 • opozorilo učencu oz. staršem zaradi neopravičenih izostankov (vzgojni ukrep po 6. točki šolskih pravil za neopravičen izostanek: 12 ur posamično in 18 ur strnjeno),
 • vzgojne dejavnosti (restitucija, kjer je to možno in svetovalni pogovori),
 • umik učenca od pouka (glej str. 5/točka 4),
 • vzgojni ukrep po 6. točki šolskih pravil.

G      Pravila v šolski knjižnici

Poslanstvo knjižnice

Storitve knjižnice morajo biti enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti in zaposlenim na šoli ne glede na starost,

Članstvo

Člani šolske knjižnice so vsi učenci in zaposleni v šoli. Storitve so brezplačne. Članarine ni.

Izkaznica

Izkaznica se izda ob vpisu brezplačno in velja za vsa leta šolanja na tej šoli. Če učenec izgubi izkaznico, mora poravnati stroške za izdelavo nove. Izkaznica ni prenosljiva

Čas odprtosti

Knjižnica je odprta vsak dan. Urnik izposoje je na vidnem mestu (na vratih knjižnice).

Izposoja knjižničnega gradiva

Učenec si samostojno izbira želeno knjigo in si ob enkratnem obisku lahko izposodi dve knjigi. V izjemnih primerih (referat, seminarska naloga …) si lahko učenec izposodi tudi več knjig. Izposojevalni rok je 21 dni. Neknjižno gradivo ni namenjeno izposoji, prav tako velja za leksikone, enciklopedije, slovarje. Prezenčna gradiva se izposojajo samo v čitalnici. Periodični tisk si lahko izposodijo učitelji za 3 dni, medtem ko učencem periodike ne izposojamo na dom. Uporabljajo pa jo lahko npr. v čitalnici. Če učenec potrebuje periodiko za pripravo referata, seminarske naloge, govornega nastopa, si jo prav tako lahko izposodi za 3 dni.

Učenci si lahko želeno knjigo rezervirajo. Uporabnik ne sme izposoditi gradiva drugim. Medknjižnična izposoja je mogoča v dogovoru s knjižničarko.

Odnos do knjižničnega fonda

Uporabniki naj skrbno ravnajo s knjižničnim fondom. Izgubljeno ali poškodovano knjigo nadomestijo z novo ali plačajo odškodnino glede na vrednost nove.

Knjižnični bonton

V prostorih knjižnice lahko:

 • beremo knjige in revije;
 • pišemo referate;
 • se učimo;
 • se tiho pogovarjamo s prijatelji;
 • pišemo domače naloge;
 • najdemo svoj mir;
 • rešujemo knjižne uganke;
 • pomagamo mlajšim učencem;
 • uporabljamo računalnik v skladu z navodili o njegovi uporabi.

Imamo spoštljiv odnos do knjižničarke in drugih uporabnikov. Upoštevamo pravila lepega vedenja.

Delo z računalnikom

 • Učenec se mora dogovoriti s knjižničarko za uporabo računalnika. Čas uporabe je omejen (20 minut). Istočasno lahko delata dva učenca z računalnikom.
 • Učenci si lahko shranijo svoje izdelke na USB ključek, ki ga prinesejo od doma. Tiskanje ni mogoče, shranjevanje izdelkov na računalnik ne priporočamo.
 • Nameščanje in igranje igric ni dovoljeno, ker se s tem onemogoča delo drugim učencem, ki bi želeli uporabljati računalnik za potrebe pouka oz. za šolsko delo.
 • Računalnik ima dostop do interneta in ima nameščeno bazo podatkov šolske knjižnice. Učenci lahko iščejo informacije preko interneta, pošiljajo pošto in uporabljajo klepetalnice.
 • Učencem ni dovoljeno odpirati spletnih strani z neprimerno vsebino (nasilje, erotika, pornografija, spletne igre ipd.).
 • Računalnik ni primeren za prenos podatkov preko izmenjevalnikov datotek (torrent-i …).
 • Ni dovoljeno brisanje obstoječih programov ali nameščanje novih.
 • Z računalnikom lahko delajo le računalniško usposobljeni uporabniki. Pričakujemo primeren odnos do računalniške opreme in informacij.
 • V primeru neupoštevanja navodil knjižničarka omeji uporabo računalnika za določen čas.
 • Če uporabnik (učenec) opazi pri delu z računalnikom napake, mora o tem takoj obvestiti knjižničarko.

H      Okoljska vzgoja

 • Učenci od 4. do 9. razreda se vključujejo v urejanje bivalnega okolja šole. (urejanje učilnic, ugašanje luči, skrb za rastline, urejanje kotičkov po šolskih hodnikih, pobiranje papirčkov, urejanje okolice šole in drugo po navodilih razrednika).
 • Vsi na šoli skrbimo za ugašanje luči, varčujemo z vodo in papirjem. Odpadke ločujemo, zbiramo star papir, baterije, tonerje, plastične zamaške in kartuše.

I        Drugo

 • V šoli so prepovedana vsa dejanja, ki niso opredeljena v predhodnih poglavjih, vendar negativno vplivajo na šolsko in oddelčno klimo ter ogrožajo fizično varnost sošolcev osebnostno integriteto posameznika (tudi spletni mediji).
 • Prepovedano je kakršnokoli neprimerno vedenje, ki ima za posledico oškodovanje osebnostne integritete (telesni stik, dreganje ipd.)
 • V šoli uporabljamo primerno garderobo, s katero izražamo spoštljiv odnos do sebe, vrstnikov in zaposlenih. V šolskih prostorih in v času šolskih aktivnosti ne uporabljamo provokativnih oblačil, pokrival (napisi, oblika, znakovna sporočila in drugo).
 • Učenci spregovorijo o ravnanju drugih učencev do njih, ki jih moti (učitelju, razredniku, svetovalnemu delavcu idr.).
 • Učenci, ki so v šoli prisotni ob dogodku (morebitnem fizičnem nasilju, izsiljevanju ipd.), se kot opazovalci odzovejo in o dogodku sporočijo odrasli osebi: učitelju, svetovalnemu delavcu, razredniku.
 • Naloga oddelčnega odbora je opozarjanje posameznikov o morebitnem neprimernem vedenju med poukom ali odmori oz. pogovor z učiteljem, razrednikom ali svetovalno delavko.
 • Oddelčni odbor na razredni uri obravnava neprimerna vedenja, o njih obvesti razrednika, učitelja poučevalca ali socialno delavko. Predlaga rešitve, ukrepe oz. pravila.
 • V šoli se moramo truditi ravnati s premislekom, da ne ogrožamo lastne varnosti oz. varnosti drugih.
 • Dvigalo v šoli je namenjeno le prevozu gibalno oviranih učencev in za druge potrebe šole.
 • V šoli in na zunanjih šolskih površinah ni dovoljeno kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, prav tako ne njihovo posedovanje.
 • V šolo ne prinašamo ostrih predmetov in drugih sredstev, ki ogrožajo varnost.
 • Na hodniku in v garderobi telovadnice smo strpni, se ne dotikamo tujih stvari, se ne prerivamo, potiskamo in ogrožamo varnosti sošolcev. Mirno počakamo na učitelja in skrbimo za urejenost garderobe (pospravljene osebne stvari, odpadki v košu za smeti idr.)
 • Pri športnih aktivnostih si prizadevamo za športno vedenje.
 • V šoli in na zunanjih šolskih površinah ni dovoljena uporaba pirotehničnih in podobnih sredstev, prav tako ne njihovo posedovanje.
 • Pri izvenšolskih dejavnostih (ekskurzije, obiski institucij, prevozi z avtobusom idr.) se učenci gibljejo v koloni, umirjeno in po navodilih učitelja.
 • Gibanje v prostorih za pedagoške delavce učencem ni dovoljeno (zbornica, kabineti idr.).
 • V šolskih prostorih se ne dotikamo gasilnih aparatov, hidrantov in drugih stvari povezanih z varnostjo.
 • Za prihode in odhode v šolo upoštevamo urnik-začetek in konec pouka v posameznih dnevih, vključno z JV in OPB, v kolikor ga učenec-ka obiskuje.
 • Po končanih šolskih aktivnostih se napotimo domov in ne motimo dela drugih. Ni dovoljeno zadrževanje v prostorih šole in na zunanjih šolskih površinah v času poteka šolskih aktivnosti.
 • V času »prostih ur« je organizirano varstvo učencev, kamor smo se dolžni vključiti; sicer ob soglasju staršev zapustimo šolo in zunanji šolski prostor.
 • Prizadevamo si za ohranjanje osnovnega bontona v ‘živo’ in na medmrežju. Pravila osnovnega bontona, ki veljajo in ki jih upoštevamo v vsakdanji rabi, upoštevamo tudi v vseh komunikacijskih medijih, ki jih uporabljamo (telefon, splet, klepetalnice, družabna omrežja…). Upoštevamo in uresničujemo načelo, »kar ne želimo, da bi drugi storili nam, ne storimo nobenemu drugemu«.

III. POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE

Učenec ali skupina učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.

Pohvale, priznanja in nagrade predlagajo:

 • oddelčna skupnost ali skupnost učencev šole,
 • razrednik,
 • drugi strokovni delavci šole,
 • mentorji dejavnosti,

1. Pohvale

Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so lahko ustno pohvaljeni.

Ustne pohvale izrekajo učitelji oz. mentorji posameznih aktivnosti. Ustne pohvale bodo enkrat mesečno prebrane tudi po šolskem radiu v redni rubriki pohvale učencev. Mentorji imena pohvaljenih učencev sporočijo pomočnici ravnateljice.

Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto. Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje učenca. Mentorji podeljujejo pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.

Pisne pohvale se podeljujejo za:

 • prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole, za pozitiven zgled v oddelku,
 • prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri različnih dejavnostih izven šole,
 • doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področjih znanja in delovanja,
 • posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu,
 • aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnostih oz. prireditev pomembnih za šolo,
 • doslednost in vztrajnost pri delu in ravnanjih,
 • spoštljiv odnos do odraslih, nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
 • sodelovanje v prostovoljstvu,
 • iz drugih razlogov, ki jih ravnatelj ali učiteljski zbor ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za ustne ali pisne pohvale.

Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev. Skupinske pisne pohvale podeljuje ravnatelj šole. Tudi pisne pohvale bodo prebrane po šolskem radiu. Pisne pohvale učencev ali vsaj njihova imena bomo med šolskim letom izobešali tudi na oglasno desko v večnamenskem prostoru šole. Za to je odgovoren strokovni delavec, ki pohvali posameznega učenca ali skupino učencev.

2. Priznanja

Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole za delo oz. dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. Priznanja se podeljujejo za:

 • večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu,
 • doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih, ki so organizirana za območje občine, regije ali države,
 • večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih,
 • doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer učenci predstavljajo šolo,
 • večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali šolskem parlamentu,
 • iz drugih razlogov, ki jih razrednik, mentor posamezne dejavnosti, ravnatelj ali učiteljski zbor ocenijo kot primerne za podelitev priznanj.

3. Nagrade

Nagrade za posebne dosežke:

 • naj učenec (raziskovalni dosežki, izjemni tekmovalni dosežki),
 • prispevek k pozitivni razredni in šolski klimi,
 • naj kulturnik (dosežki na kulturnem področju),
 • naj športnik (dosežki na športnem področju),
 • naj bralec (svetovanje sošolcem in mlajšim učencem).

Možne oblike nagrad:

 • knjiga,
 • obisk kulturne ali športne prireditve.

Vrsto nagrade določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem.

Maribor, september 2019

Skupina za vzgojni načrt

(Skupno 681 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost