Select Page

Da se bomo v šoli lažje sporazumevali

Otroci in odrasli imamo PRAVICE in DOLŽNOSTI, ki si jih različno razlagamo, jih različno razumemo in upoštevamo. Strokovni delavci šole želimo ob našem delu z učenci čim bolje poskrbeti za osveščanje pravic in dolžnosti. Odločili smo se, da oblikujemo knjižico, v kateri je zbranih nekaj vodil našega medsebojnega sporazumevanja. Ta nam bodo v oporo, da se bomo lažje in učinkoviteje sporazumeli v primerih, ko pride do težav, povezanih s šolskim življenjem in delom.

STARŠI,
PRAVILNIK o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli ZAVEZUJE VAS IN NAS k odgovornemu ravnanju pri vzgoji otrok za:
– sodelovanje pri pouku in drugih dejavnostih,
– poznavanje in spoštovanje pravic vseh nas,
– opravljanje obveznosti, ki so povezane s šolo,
– tako delovanje, ki omogoča varno počutje vseh.

ČE PRIHAJA DO TEŽAV …

Če prihaja do težav, se najprej obrnite na otrokovega učitelja (npr. otrok je izgubil kakšen predmet, že dlje časa prihaja do sporov z določenim učencem/učenko …).
Kadar težave ne morete razrešiti z učiteljem, ali se ta ne razrešuje dovolj učinkovito, se obrnite na razrednika.

RAZREDNI POUK (1., 2., 3., 4. in 5. razred)

V večini primerov se starši lahko pogovorite z razrednikom; če je potrebno, se o določeni težavi pogovorite tudi z učiteljem, pri katerem je težava nastala (npr. pri varstvu, podaljšanem bivanju, drugi učitelj poučevalec).

PREDMETNI POUK (6., 7., 8. in 9. razred)

Če je mogoče, opravite pogovor z učiteljem poučevalcem. Po dogovoru s starši oz. po svoji strokovni presoji učitelj poučevalec o pogovoru seznani razrednika.
Razrednik ima možnost, da po opravljenem dogovoru s starši skliče timski sestanek učiteljev, da o določeni zadevi seznani vse učitelje poučevalce.

Pomembno je, da razrešujemo težave, kjer so nastale.
Če je le mogoče s soudeleženimi v zadevi.
Včasih so težave bolj zapletene …

 … če bi se zgodilo, da z razrednikom ne bi uspeli razrešiti zadeve, poiskati ustrezne rešitve ali je le-ta odsoten, se o načinih reševanja problema lahko pogovorite s svetovalnimi delavci.

Ko so bili izvedeni vsi trije koraki (pogovor z učiteljem poučevalcem ali z učitelji jutranjega varstva, podaljšanega bivanja), pogovor z razrednikom in pogovor s svetovalno
delavko, a menite, da to ne zadostuje, se obrnete na ravnatelja/ico šole.
Možen je tudi takojšen pogovor z ravnateljem/ico, če presodite, da je to za razreševanje problema oz. težave potrebno.

ČE NE GRE …

… po opravljenih razgovorih z vsemi omenjenimi strokovnimi službami in delavci šole, ko so bile izčrpane vse možnosti za uspešno ali vsaj delno uspešno rešitev problema, se obrnete na institucijo zunaj šole.

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost