Select Page

Organi šole

Svet šole
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:
–    trije predstavniki ustanovitelja (Sidonija BRATUŠA, Petra KNEŽEVIČ in Iztok ŠETINC),
–    trije predstavniki staršev (Karin MAGDIČ, Marko LEPENER in Bernarda ŠLEHTA) ter
–    pet predstavnikov šole (Sabina STAUBER, Sonja ŽNIDARŠIČ, Mateja BRAČKO, Suzana DVORŠAK in Jasna MOJZER).

Svet šole se sestaja po potrebi, običajno pa se v šolskem letu sestane 3 krat. Predsednica sveta šole je Sabina STAUBER.

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavnik sindikata delavcev šole: Marija COTIČ.

Svet staršev
Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Sestanki sveta staršev so običajno naslednji ponedeljek po dnevu, ko so organizirane govorilne ure.
Predsednica sveta staršev je mag. Vanja Jus.

POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ TABOR I MARIBOR

Ravnateljica
Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ Osnovne šole Tabor I Maribor. Njeno delo mora biti v skladu z zakonsko določenimi predpisi za vzgojo in izobraževanje ter drugimi ustreznimi predpisi.
Poleg drugih nalog, ki so opredeljene v predpisih, spremlja uresničevanje ciljev ter skrbi za povezovanje in sodelovanje šole v ožjem in širšem prostoru. Ravnateljica je odgovorna za realizacijo letnega delovnega načrta šole.
Ravnateljica je tudi neposredni vodja tehničnih delavcev. Kontrolira njihovo delo, jim daje navodila in postavlja zahteve, skrbi pa tudi za delovne pogoje, nabavo strojev in materialov za delo in čiščenje, …
Ravnateljica Osnovne šole Tabor I Maribor je dr. Martina Rajšp.
Pomočnica ravnateljice
Pomočnica ravnateljice opravlja naloge, za katere jo pisno pooblasti ravnateljica in jo nadomešča v njeni odsotnosti.
Delovni čas pomočnice ravnateljice je določen v skladu z normativi in standardi, ki so določeni z zakonom.
Glede na število oddelkov, ki jih imamo v tem šolskem letu, ima pomočnica ravnatelja svojo učno obvezo, sicer pa je za svoje delo odgovorna neposredno ravnateljici.
Delo pomočnice ravnateljice med drugim obsega:
•    pripravo urnika,
•    določitev dežurstev učiteljev in spremljanje dežuranja,
•    pomaga ravnateljici pri delu s pedagoškimi delavci,
•    odreja nadomeščanja,
•    odreja učitelje za spremstvo učencem pri dejavnostih izven šole,
•    nadzoruje delo dežurnih učencev, jim svetuje in pomaga (kadar tega dela ne opravlja informator),
•    organizira in nadzoruje delo v OPB,
•    skrbi in odgovarja za prostore razredne in predmetne stopnje na šoli,
•    izpolnjuje statistiko,
•    nadomešča ravnatelja v času njegove odsotnosti.
Pomočnica ravnatelja na Osnovni šoli Tabor I je Rebeka Kolar

Najnovejši prispevki

Novejše fotografije

Koledar prispevkov

september 2021
P T S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
(Skupno 1.414 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost