Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šolska pravila ocenjevanja

Šolska pravila ocenjevanja

Osnovne šole Tabor I Maribor

 

 

 

je na predlog ravnateljice dr. Martine Rajšp sprejel 28. 2. 2019 in novelacijo 4. in 5. člena 25. 1. 2023 učiteljski zbor Osnovne šole Tabor I Maribor.

Šolska pravila ocenjevanja so skupaj s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ (Uradni list RS, št. 52/13) in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) podlaga za ocenjevanje učencev.

Šolska pravila ocenjevanja veljajo do preklica.

 

I NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENE Z UČNIM NAČRTOM
 1. člen

Učitelj v skladu z učnim načrtom predmeta pred pričetkom šolskega leta v svoji Letni delovni pripravi določi obliko, način, obseg in raven ocenjevanja ter postopek pisanja oziroma izdelave izdelkov in govornih nastopov.

 1. člen

Učitelj ob začetku izvajanja predmeta, torej v uvodni šolski uri, seznani učence z oblikami, načini, kriteriji in merili ocenjevanja znanja.

Pred vsakim ocenjevanjem, in sicer v uri preverjanja znanja, učitelj pojasni kriterije in merila ocenjevanja.

 1. člen

Učitelj je dolžan pri ocenjevanju upoštevati prilagoditve iz odločbe in strokovnega mnenja, oz. prilagoditve zapisane v IDPP. Upoštevajo se tudi prilagoditve pri ocenjevanju pri učencu s statusom tujca prvo leto oz. s statusom tujca drugo leto.

 1. člen

Učenec, ki v ocenjevalnem obdobju ne pridobi ocen pri vseh načrtovanih oblikah ocenjevanja, se za pridobitev manjkajočih ocen individualno dogovori z učiteljem.

Manjkajoča ocena pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja mora biti pridobljena vsaj pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco.

Učenec, ki nima opravljenih vseh načrtovanih in številčno predpisanih oblik ocenjevanja znanja ob koncu pouka predmeta, je ob koncu pouka predmeta neocenjen in opravlja predmetni izpit. Izjema so učenci s statusom tujca prvo leto in učenci, ki imajo v skladu z odločbo o dodatni strokovni pomoči, prilagojen način ocenjevanja.

 1. člen

Učenec, ki ima predmet, ki se po fleksibilnem predmetniku izvaja le v prvem ocenjevalnem obdobju, ob koncu ocenjevalnega obdobja zaključen z nezadostno oceno, lahko pristopi k popravnemu izpitu v (s strani pristojnega ministrstva) določenem terminu.

Učenec, ki je ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja pri predmetu, ki se po fleksibilnem predmetniku izvaja le v prvem ocenjevalnem obdobju, neocenjen, lahko pristopi k predmetnemu izpitu v (s strani pristojnega ministrstva) določenem terminu.

 
II NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENE Z UČNIM NAČRTOM
 1. člen

Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov učitelj učence seznani z ocenami in jih vpiše v redovalnico oddelka oziroma učne skupine najkasneje v sedmih dneh po tem, ko učenci izdelke oddajo.
Ravnateljica lahko iz utemeljenih razlogov za posamezno ocenjevanje s sklepom določi drug rok.

 
III POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU
 1. člen

Učitelj z učenci pregleda ocenjene pisne izdelke. V njih morajo biti ustrezno označene napake tako, da lahko učenec spozna pomanjkljivosti v svojem znanju.
Učenec ima pravico do obrazložitve ocene in ima možnost ugovora zaradi morebitnih napak pri ocenjevanju.
Po pregledu ocenjenih pisnih izdelkov učitelj vpiše oceno v redovalnico, pisne izdelke pa izroči učencem za informacijo staršem.
Ugovori na oceno pisnih izdelkov so možni samo ob skupnem pregledu pri uri pred vpisom ocene v redovalnico. Kasnejši popravki ocene niso možni, razen v primeru učiteljeve očitne napake.

 

 1. člen

V kolikor učitelj ne upošteva upravičenega ugovora na oceno, o tem dokončno določi ravnateljica.

 

IV KRŠITEV PRAVIL PRI OCENJEVANJU IN UKREPI
 1. člen

Če pri pisanju pisnih izdelkov, ustnem ocenjevanju ali drugih oblikah ocenjevanja učitelj učenca zaloti pri posedovanju ali uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah šolskih pravil ocenjevanja znanja, učitelj v redovalnico zapiše nezadostno oceno.

 1. člen

Nedovoljeni pripomočki so vsi, razen tisti, ki jih učitelj določi kot dovoljene pripomočke pri posameznem načinu ocenjevanja.

 1. člen

Če pri ustnem ocenjevanju učenec izjavi, da ne bo odgovarjal, učitelj v redovalnico zapiše nezadostno oceno.

 1. člen

Če učenec do dogovorjenega roka ne odda izdelka, ne opravi govornega nastopa ali drugih načinov ocenjevanja, je ocenjen z nezadostno oceno, ki se jo takoj vpiše v redovalnico.

 

Šolska pravila ocenjevanja pričnejo veljati 25. 1. 2023, torej z dnem noveliranja.

 

dr. Martina Rajšp, ravnateljica

Pdf datoteka
(Skupno 3.153 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost