Select Page

Šolska pravila ocenjevanja

Šolska pravila ocenjevanja

Osnovne šole Tabor I Maribor

je na predlog ravnateljice dr. Martine Rajšp sprejel 28. 2. 2019 učiteljski zbor Osnove šole Tabor I Maribor.
Šolska pravila ocenjevanja so skupaj s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ (Uradni list RS, št. 52/13) in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) podlaga za ocenjevanje učencev.
Šolska pravila ocenjevanja veljajo do preklica.

 

I NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENE Z UČNIM NAČRTOM

1. člen

Učitelj v skladu z učnim načrtom predmeta pred pričetkom šolskega leta v svoji Letni delovni pripravi določi obliko, način, obseg in raven ocenjevanja ter postopek pisanja oziroma izdelave izdelkov in govornih nastopov.

2. člen

Učitelj ob začetku izvajanja predmeta, torej v uvodni šolski uri, seznani učence z oblikami, načini, kriteriji in merili ocenjevanja znanja.

Pred vsakim ocenjevanjem, in sicer v uri preverjanja znanja, učitelj pojasni kriterije in merila ocenjevanja.

3. člen

Učitelj je dolžan pri ocenjevanju upoštevati prilagoditve iz odločbe in strokovnega mnenja, oz. prilagoditve zapisane v IDPP. Upoštevajo se tudi prilagoditve pri ocenjevanju pri učencu s statusom tujca prvo leto oz. s statusom tujca drugo leto.

4. člen

Učenec, ki iz utemeljenih razlogov v ocenjevalnem obdobju ne opravi vseh predpisanih oblik ocenjevanja, se za pridobitev manjkajočih ocen individualno dogovori z učiteljem, vendar mora
manjkajoče ocene pridobiti najkasneje 30 dni po koncu prvega ocenjevalnega obdobja za prvo ocenjevalno obdobje oziroma prvi teden v juniju za drugo ocenjevalno obdobje.

Učenec, ki nima opravljenih vseh obveznih oblik ocenjevanja znanja ob koncu pouka, je ob koncu pouka neocenjen in opravlja predmetni izpit.

5. člen

Učenec, ki je pri posameznem predmetu ocenjen z nezadostno oceno, ima možnost popravljanja ocene 14 dni po koncu prvega ocenjevalnega obdobja oz. prva dva tedna v mesecu juniju. Ocena se vpiše v redovalnico.
V kolikor je učenec v prvem redovalnem obdobju ocenjen negativno in ocene ne popravi, v drugem ocenjevalnem obdobju pa je ocenjen pozitivno, ima možnost popravljanja ocene prvega redovalnega obdobja v prvih dveh tednih v mesecu juniju. Ocena se vpiše v redovalnico. Če učenec ocene ne popravi, pristopi k predmetnemu izpitu.

 

II NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENE Z UČNIM NAČRTOM

6. člen

Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov učitelj učence seznani z ocenami in jih vpiše v redovalnico oddelka oziroma učne skupine najkasneje v sedmih dneh po tem, ko učenci izdelke oddajo.
Ravnateljica lahko iz utemeljenih razlogov za posamezno ocenjevanje s sklepom določi drug rok.

 

III POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU

7. člen

Učitelj z učenci pregleda ocenjene pisne izdelke. V njih morajo biti ustrezno označene napake tako, da lahko učenec spozna pomanjkljivosti v svojem znanju.
Učenec ima pravico do obrazložitve ocene in ima možnost ugovora zaradi morebitnih napak pri ocenjevanju.
Po pregledu ocenjenih pisnih izdelkov učitelj vpiše oceno v redovalnico, pisne izdelke pa izroči učencem za informacijo staršem.
Ugovori na oceno pisnih izdelkov so možni samo ob skupnem pregledu pri uri pred vpisom ocene v redovalnico. Kasnejši popravki ocene niso možni, razen v primeru učiteljeve očitne napake.

8. člen

V kolikor učitelj ne upošteva upravičenega ugovora na oceno, o tem dokončno določi ravnateljica.

 

IV KRŠITEV PRAVIL PRI OCENJEVANJU IN UKREPI

9. člen

Če pri pisanju pisnih izdelkov, ustnem ocenjevanju ali drugih oblikah ocenjevanja učitelj učenca zaloti pri posedovanju ali uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah šolskih pravil ocenjevanja znanja, učitelj v redovalnico zapiše nezadostno oceno.

10. člen

Nedovoljeni pripomočki so vsi, razen tisti, ki jih učitelj določi kot dovoljene pripomočke pri posameznem načinu ocenjevanja.

11. člen

Če pri ustnem ocenjevanju učenec izjavi, da ne bo odgovarjal, učitelj v redovalnico zapiše nezadostno oceno.

12. člen

Če učenec do dogovorjenega roka ne odda izdelka, ne opravi govornega nastopa ali drugih načinov ocenjevanja, je ocenjen z nezadostno oceno, ki se jo takoj vpiše v redovalnico.

Šolska pravila ocenjevanja pričnejo veljati 28. 2. 2019, torej z dnem sprejetja.

dr. Martina Rajšp,
ravnateljica

(Skupno 1.910 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost