Skoči na glavno vsebino
Select Page

Pravilnik o statusu učenca športnika

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012 – ZUJF, 63/2013, 46/16-ZOFVI-L) izdaja ravnateljica OŠ Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, Maribor, dr. Martina Rajšp, dne 17.12.2019

P R A V I L N I K
za pridobitev statusa učenca športnika

 

Ta pravilnik ureja postopek za pridobitev statusa učenca športnika, način prilagajanja šolskih obveznosti, mirovanje in prenehanje statusa ter varstvo pravic.

Vlogo za pridobitev statusa je potrebno oddati v tajništvo šole ali razredniku/-čarki najkasneje do konca septembra v tekočem šolskem letu.

 1. člen
  (obremenitev)

Za status športnika lahko zaprosijo starši učenca, ki

 • je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi;
 • tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, in sicer kot posameznik ali v ekipi na tekmovanjih regionalne, državne ali mednarodne ravni.
 1. člen
  (postopek)
 1. A) PRIDOBITEV

Pridobitev statusa pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik učenca Osnovne šole Tabor I Maribor.

Predlog predlagatelji oddajo v tajništvu ali razredniku.

K vlogi za pridobitev statusa športnika je potrebno priložiti:

 • pisno vlogo učenca, ki jo podpišejo starši, ta pa pomeni tudi soglasje o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom,
 • potrdilo o registraciji tekmovalca v nacionalni panožni športni zvezi,
 • potrdilo kluba o tekmovanju v nacionalni panožni športni zvezi,
 • razpored obsega treningov in tekmovanj v tekočem šolskem letu,
 • rezultati tekmovanj na državni in mednarodni ravni iz preteklega oziroma tekočega šolskega leta (v kolikor jih je učenec že usvojil).
 1. B) ODOBRITEV IN TRAJANJE STATUSA ŠPORTNIKA

Status lahko pridobi učenec na podlagi oddane dokumentacije ter mnenja o spoštovanju določil šolskega hišnega reda, o njegovem/njenem vedenju ter o odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih od razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora.

O dodelitvi, mirovanju in odvzemu statusa odloči ravnateljica s sklepom.

O odobritvi predloga so učenci oziroma njihovi starši pisno obveščeni.

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti s strani staršev.

Izredno (sprememba terminov treningov, izbor v reprezentanco …) lahko učenec za pridobitev statusa zaprosi tudi med šolskim letom.

Na OŠ Tabor I Maribor (skladno s pooblastili) učence, ki pridobijo status športnika, glede na prilagoditve lahko razvrstimo v dve skupini.

Status vrhunskega športnika

V tej skupini so učenci športniki, ki izpolnjujejo spodaj zapisane pogoje.

 • Učenec je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
 • Učenčeva tedenska obremenitev treningov in tekmovanj presega 8 ur po uradnem razporedu treningov in tekmovanj v tekočem šolskem letu.
 • Učenec je v preteklem šolskem letu ali v tekočem šolskem letu na seznamu športnikov v individualnih ali ekipnih športnih panogah uvrščen v prvo polovico (1/2) najvišjega možnega nivoja tekmovanja v državi, v svoji starostni kategoriji.
 • Učenec spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole.
 • Učenec vestno opravlja svoje šolske obveznosti.
 • Starši soglašajo glede pridobitve statusa športnika.

Status perspektivnega športnika

V tej skupini so učenci športniki, ki izpolnjujejo spodaj zapisane pogoje.

 • Učenec je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
 • Učenčeva tedenska obremenitev treningov in tekmovanj ne presega 8 ur po uradnem razporedu treningov in tekmovanj v tekočem šolskem letu.
 • Učenec spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole.
 • Učenec vestno opravlja svoje šolske obveznosti.
 • Starši soglašajo glede pridobitve statusa športnika.
 1. člen
  (dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti)

Prilagoditev šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene najkasneje v 10 dneh po dokončnosti odločbe in začne veljati, ko ga podpiše ravnateljica in vsaj eden od staršev ali zakonitih zastopnikov učenca.

 1. člen
  (trajanje statusa)

Status traja celo šolsko leto, če učenec izpolnjuje zahtevane pogoje.

Status ni stalen, med šolskim letom ga učenec lahko začasno ali stalno izgubi.

O prenehanju statusa odloči ravnateljica s sklepom.

Učenec izgubi status in z njim povezane prilagoditve šolskih obveznosti:

 • na pisno zahtevo staršev/skrbnikov učenca,
 • s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen,
 • če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,
 • če preneha s šolanjem na Osnovni šoli Tabor I Maribor,
 • če se učencu status odvzame.
 1. člen
  (mirovanje statusa)

Mirovanje statusa se lahko predlaga zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov, npr. če učenec ne opravlja dogovorjenih obveznosti, zlorablja opravičevanje, neopravičeno zavrne sodelovanje na šolskih tekmovanjih in prireditvah v okviru šole, pri katerem koli predmetu prejme zapored več slabših ocen in bi to vplivalo na splošen uspeh, nespoštljivega vedenja do sošolcev ali delavcev šole.

Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

Pisno mnenje o dejstvih in okoliščinah povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti pripravi razrednik

oziroma oddelčni učiteljski zbor.

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

O mirovanju statusa odloči ravnateljica.

 1. člen
  (odvzem statusa)

Učenec lahko začasno ali do konca šolskega leta zgubi status, če ne izpolnjuje obveznosti iz 2. člena tega pravilnika, zaradi zlorabe opravičil o odsotnosti ali neupravičenega izrabljanja ugodnosti, neupravičene zavrnitve sodelovanja v šolski reprezentanci, oziroma ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.

Predlog za odvzem statusa lahko podajo razrednik in/ali razredni učiteljski zbor, ki tudi podajo pisno mnenje o dejstvih in okoliščinah povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti .

O odvzemu statusa odloči ravnateljica.

 1. člen
  (obveznosti)

Obveznosti učenca:

 • vestno opravlja svoje šolske obveznosti, zastopa šolo na tekmovanjih ter se ravna v skladu s hišnim redom,
 • v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka, ki se ga mora učenec redno udeleževati, kadar je prisoten v šoli,
 • vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati, izostanek opravičijo starši. Kadar je izostanek daljši od 5 dni, morajo priložiti še uradno potrdilo kluba o odsotnosti.
 • redno obvešča starše in trenerje o svojem uspehu v šoli.

Obveznosti staršev:

 • da redno spremljajo učni uspeh in vedenje svojega otroka – učenca v šoli,
 • da redno sodelujejo s šolo (razrednikom)
 • da obiskujejo govorilne ure, pogovorne ure in roditeljske sestanke, na katere jih povabi
 • razrednik/učitelji, ki poučujejo njihovega otroka,
 • da redno in pravočasno, pisno opravičijo izostanke otroka v skladu s šolskimi pravili, oziroma
 • pridobijo soglasje ravnateljice za izostanke daljše od pet dni.

Obveznosti razrednika so:

 • da v šolsko dokumentacijo vpiše zahtevane podatke o statusu učenca (številko odločbe, vrsta statusa, čas dodelitve, morebitno mirovanje/odvzem)
 • da obvešča starše in ravnateljico o vseh kršitvah dogovora v zvezi s statusom,
 • da ravnateljici posreduje pisna mnenja, in predloge za mirovanje/odvzem statusa.

Obveznosti ostalih učiteljev:

 • da v primeru slabšega znanja učenca let tega vključijo v dopolnilni pouk,
 • da v primeru daljše učenčeve odsotnosti le tega seznanijo s snovjo, ki jo bodo ostali učenci med tem časom spoznali,
 • da se z učencem s statusom dogovorijo o načinu in času izpolnjevanja obveznosti,
 • da učencu svetujejo in ga usmerjajo k nadaljnjemu delu doma.

Obveznosti ravnateljice:

 • da v zvezi s statusom učenca ter prilagoditvami šolskih obveznosti pravočasno in celovito izvaja pooblastila v skladu s predpisi in tem pravilnikom,
 • po potrebi se posvetuje z oddelčnim učiteljski zborom.
 1. člen
  (hramba dokumentacije)

Dokumentacijo v zvezi s postopki za dodelitev, mirovanja oziroma odvzeme statusov učencev vodi in hrani ravnateljica šole.

Učitelji, ki poučujejo učenca s statusom in njegov razrednik imajo vpogled v dokumentacijo in dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti pri ravnateljici.

 

 1. člen
  (varstvo pravic)

Zoper ravnateljičino odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba. Pisno pritožbo lahko vložijo starši/zakoniti skrbniki učenca v 15 dneh po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

 1. člen
  (končne določbe)

Z dodelitvijo statusa se učenec obveže, da bo spoštoval Pravilnik o statusu učenca športnika OŠ Tabor I Maribor. Za uveljavljanje ugodnosti iz tega pravilnika je odgovoren učenec sam.

Ta pravila so objavljena na spletni strani OŠ Tabor I Maribor z dnem 17.12.2019, in začnejo veljati z naslednjim dnem.

 

Ravnateljica:

dr. Martina Rajšp

 

Obrazci:

 

(Skupno 5.723 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost