Skoči na glavno vsebino
Select Page

Pravila v OPB

Pravila o organizaciji in delu

v oddelkih podaljšanega bivanja

(OPB)

 

 Priloga k vzgojnemu načrtu

 Šolsko leto 2018/2019

Podaljšano bivanje (v nadaljevanju PB) je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga organizira šola v okviru razširjenega programa in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Traja od konca rednega pouka do 16.10 oz. 16.35.

Pravila o organizaciji in delu v podaljšanem bivanju se vsako letu ob začetku šolskega leta predstavi učencem in staršem ter velja do preklica.

Pravila o delu in organizaciji v OPB zaradi specifičnega vzgojno-izobraževalnega dela v PB pomeni dopolnitev Vzgojnega načrta šole in Hišnega reda šole.

Pravila o organizaciji in delu v podaljšanem bivanju je oblikoval aktiv učiteljev v PB.

Pravila o organizaciji in delu v PB so namenjena spoštovanju dogovorov o temeljnih vrednotah sobivanja in ravnanja, s ciljem, razvijanja ugodne socialne klime, varnosti, zaupanja, sprejetosti ter izvajanja dejavnosti, ki v ospredje postavljajo povezanost in medsebojno sodelovanje.

      1. Vpis/izpis učencev v OPB, podatki učencev in staršev oz. skrbnikov, dejavnosti učencev, prihodi in odhodi učencev

– Vpis učencev v oddelek podaljšanega bivanja je prostovoljen in se opravi v mesecu maju oz. juniju za naslednje šolsko leto.

– Starši oz. skrbniki izpolnjeno prijavnico oddajo razredniku ali v tajništvo.

– Izreden vpis učencev v PB je možen v začetku ali med šolskim letom le v primeru, če je število učencev v oddelku PB v skladu z veljavnimi normativi, oz. če število učencev v OPB to dovoljuje.

– Starši oz. skrbniki lahko učenca pisno (obrazec) izpišejo iz PB kadarkoli med letom pri učitelju PB.

– V začetku šolskega leta oz. do konca meseca septembra starši oz. skrbniki dopolnijo prijavnice za učence z naslovom in telefonskimi številkami staršev oz. skrbnikov, interesnimi in drugimi dejavnostmi, ki jih učenci obiskujejo v času PB, določijo čas obiskovanja PB ter načine odhodov učencev iz PB domov ali na izvenšolske dejavnosti.

– Starši oz. skrbniki so dolžni pisno obvestiti učitelja v PB o vseh morebitnih spremembah naslova, telefonskih številk, spremembah obiskov interesnih in drugih dejavnosti učencev ter o spremembah načina oz. časa odhoda učenca iz PB. Brez pisnega obvestila staršev oz. skrbnikov o spremembah, učitelj PB upošteva odhode na interesne in druge dejavnosti, načine in čas odhodov domov, kot je navedeno na prijavnici.

V primeru, da starši oz. skrbniki ne morejo pravočasno po otroka, o tem telefonsko obvestijo učitelja PB.

– Učenci obiskujejo PB od konca pouka do odhoda domov na način, kot je določen v prijavnici (sam, s starši, starimi starši, starejšimi sorojenci idr.).

– Učenci na šolske dejavnosti odhajajo samostojno po vsakokratnem dovoljenju učitelja PB, na izvenšolske dejavnosti odhajajo po dogovoru z izvajalci programa, kjer je način odhoda učencev naveden v prijavnici.

– Ob slabem počutju, bolezni ali poškodbi učenca učitelj PB obvesti starše oz. skrbnike.

– V nujnih primerih učitelj PB učencem dovoli poklicati starše oz. skrbnike iz tajništva oz. prenosnega telefona iz garderobe PB.

– Svojega telefona v PB učenci ne uporabljajo v skladu s šolskim pravilnikom.

– Uporaba lastnega računalnika ali tabličnega računalnika v PB ni dovoljena.

 2. Urnik in delo v OPB

– Oddelki PB se oblikujejo glede na število prijavljenih učencev, določijo se prostori, v katerih potekajo dejavnosti PB.

– Učitelj PB v začetku šolskega leta oblikuje urnik oddelka z dejavnostmi, ki vsebuje samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, ustvarjalno preživljanje prostega časa in prehrano ter z njim seznani učence in starše oz. skrbnike.

– Učenci upoštevajo urnik PB in ga redno ter točno obiskujejo.

– Učenci vključeni v PB, se ravnajo po navodilih učitelja PB.

– Učenci vključeni v PB, upoštevajo pravila obnašanja in ravnanja v PB po vzgojenem načrtu in hišnem redu šole.

– Razgovori oz. pogovorne ure staršev z učitelji PB potekajo v rednem času pogovornih ur, lahko pa tudi po predhodnem dogovoru z učiteljem OPB v času pred ali po dejavnostih PB.

– Učitelj PB sodeluje s starši na roditeljskih sestankih.

– V času PB, ko starši oz. skrbniki prihajajo po otroke, potrkajo in ne vstopajo v razred, ker je to avtonomni prostor, namenjen učencem in učitelju. Na otroka počakajo na hodniku.

– V času samostojnega učenja naj bo učni proces čim manj moten.

 3. Samostojno učenje (SU)

– V času samostojnega učenja učenci samostojno opravljajo različne učne aktivnosti, kjer najprej napišejo domačo nalogo, nato utrdijo, poglobijo ter razširijo znanje, ki so ga pridobili pri/ali izven pouka.

– Učitelj PB lahko učence, ki so predčasno opravili domačo nalogo, dodatno zaposli po lastni presoji ali interesu učencev.

– Učitelj PB nudi pomoč učencem, ki imajo težave pri samostojnem opravljanju domače naloge in drugih učnih aktivnostih, v okviru zmožnosti in objektivnih danosti.

– Učitelj PB preveri opravljanje domače naloge. Učenci, ki ne uspejo narediti naloge v času samostojnega učenja, nalogo dokončajo doma.

– V času samostojnega učenja učitelj PB zagotovi mirno in spodbudno učno okolje.

– Učence, ki motijo učno dejavnost ali ne želijo opravljati domače naloge, učitelj opozori in ravna v skladu s pravilnikom PB , vzgojnim načrtom in hišnim redom šole.

– Samostojno učenje traja 50 min.

 4. Prehrana

– V času PB imajo učenci kosilo in popoldansko malico.

– Učenci imajo kosilo v jedilnici, kjer je prisoten učitelj PB in dežurni učitelj.

– Pred kosilom si učenci umijejo roke, pripravijo ključke, v jedilnico pridejo v koloni v spremstvu učitelja PB in mirno (brez prerivanja, kričanja in igranja) počakajo, da pridejo na vrsto.

– Med kosilom učenci sedijo za mizo, se kulturno prehranjujejo in ustrezno ravnajo s hrano.

– Po končanem kosilu učenci pospravijo za seboj in do odhoda v razred počakajo na svojem stolu v jedilnici.

– Učenci, ki jedo zelo počasi in s tem ovirajo nadaljevanje dejavnosti, v miru zaključijo kosilo pod nadzorom dežurnega učitelja ali drugega učitelja PB in se po obroku samostojno priključijo skupini.

– Med kosilom učenci ne zapuščajo jedilnice brez dovoljenja učitelja OPB.

– V primeru, da je učenec polil hrano, razbil posodo ipd., pospravi za seboj.

– V času popoldanske malice veljajo enaka pravila kot v času kosila.

 5. Sprostitvene dejavnosti (SD), varnost in odnos do bivalnega okolja

– Učitelj PB po končanem pouku ali po usmerjenem prostem času organizira sprostitvene dejavnosti, ki so namenjene počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev v aktivni ali pasivni obliki.

– Učenci pri sprostitvenih dejavnostih uporabljajo vsa sredstva namenjena za uporabo v PB (igrače, pripomočke, igrala ipd.) in imajo dolžnost, da z njimi pravilno in varno ravnajo.

– Sprostitvene dejavnosti se izvajajo v razredu, na hodniku, igrišču, dvorišču, telovadnici, ob prisotnosti učitelja, kjer se upoštevajo pravila glede na prostor izvajanja.

– V učilnici se izvajajo mirnejše dejavnosti (družabne igre, igre po izbiri otrok ipd.), učenci ne tekajo, se ne potiskajo in lovijo.

– V telovadnici učenci uporabljajo šolske pripomočke, ki jih določi učitelj. Brez dovoljenja učitelja ne plezajo po plezalih in orodju.

– Na šolskem igrišču in dvorišču učenci uporabljajo dogovorjene igrače, pripomočke in šolska igrala, kjer upoštevajo pravila varne uporabe pripomočkov in igral.

– Učenci se ne gibajo izven ograje igrišča.

– Učenci ne onesnažujejo okolice in ne uničujejo nasadov ob šoli.

– Učenci, ki od doma prinašajo svoje igrače in različne pripomočke, so sami odgovorni za njihovo poškodbo ali odtujitev. Svoje igrače morajo označiti in jih pred začetkom uporabe v šolskih prostorih pokazati učitelju PB.

– Učenci so sami odgovorni za poškodovanje ali izgubo svojih oblačil/obutve in svojih šolskih potrebščin.

– Učenci so tudi v času PB dolžni skrbeti za urejenost prostora (učilnica, garderoba, hodniki idr.).

– Učenci igrače in pripomočke, ki so jih uporabljali, pospravijo za seboj na dogovorjeno mesto.

 6. Ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ)

– Učitelj OPB v času ustvarjalnega preživljanja časa organizira sprostitvene in zabavne dejavnosti, ki so namenjene razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih.

– Učenci se v aktivnosti vključujejo prostovoljno.

– Učenci, ki se ne želijo vključiti v dejavnosti UPČ, izberejo dejavnosti po predlogu učitelja PB.

– Učenci z materialom in sredstvi, namenjenimi ustvarjanju, ravnajo pravilno in varčno.

 7. Vzgojni postopki in ukrepi

Vzgojni postopki in ukrepi obsegajo posledice kršitev pravil PB, šolskih pravil in hišnega reda. Uporabljajo se, kadar učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve pravil in dogovorov. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano s priložnostmi za učenje in spreminjanje vedenja učencev.

Pohvale

– Učitelj OPB ustno pohvali učence, ki se izkažejo s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni dejavnosti; pohvale učitelj OPB zapiše v e-dnevnik ob koncu tedna.

– Učitelj OPB ob koncu šol. leta podeli učencem pisne pohvale za prizadevno celoletno delo pri dejavnostih OPB.

– Učitelj OPB ob koncu šol. leta podeli učencem pisne pohvale za zgledno vedenje in dobre medsebojne odnose.

Kršitve

Za kršitve se obravnavajo:

– zamujanje k dejavnostim PB,

– odhajanje domov ali na druge dejavnosti brez dovoljenja učitelja OPB,

– zapuščanje prostorov, kjer se izvaja dejavnost OPB brez dovoljenja učitelja OPB,

– neizpolnjevanje dolžnosti samostojnega učenja (pisanje domače naloge),

– motenje učencev (govorjenje, sprehajanje, ropotanje ipd.) med samostojnim učenjem,

– neprimerno obnašanje do učencev in delavcev šole,

– neupoštevanje pravil med sprostitveno dejavnostjo in usmerjenim prostim časom glede na prostor izvajanja in dejavnosti,

– malomarno ravnanje s šolsko lastnino, igračami in pripomočki PB,

– prinašanje nevarnih predmetov k PB,

– uporaba telefona v času PB,

– skrivanje lastnine drugim,

– neprimerno obnašanje v jedilnici in nekulturno prehranjevanje,

– neupoštevanje pravil varne uporabe igral,

– onesnaževanje okolja in uničevanje nasadov,

– verbalno, fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole,

– izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,

– namerno poškodovanje ali odtujitev šolske opreme, igrač, pripomočkov, materiala za ustvarjanje, lastnine drugih učencev in delavcev šole,

– ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole.

 8. Ravnanje strokovnih delavcev ob kršitvah

– Učitelj PB učenca za lažjo kršitev opozori, po potrebi ukrepa, učenca zapiše v zvezek, opiše dogodek in v primeru ponavljajoče kršitve, pisno obvesti starše. V primeru, da učenec kljub večkratnemu obvestilu staršem še vedno krši, učitelj PB učencu izroči pisno opozorilo pred vzgojnim ukrepom ter o tem obvesti razrednika in ravnatelja ter ga priporočeno pošlje staršem oz. skrbniku.

– V primeru motenja med samostojnim učenjem, lahko učitelj PB začasno ali stalno izloči motečega učenca iz skupine (prevzame ga drug strokovni delavec). Učitelj starše takoj obvesti o kršitvi. Če se moteče vedenje kljub temu ponavlja, se postopek nadaljuje, kot je opisano pri lažjih kršitvah.

– V primeru uporabe nevarnih predmetov ali mobitelov, učitelj odvzame nevarni predmet in ga izroči staršem, ko pridejo v šolo.

– Mobilni aparat se vrne učencu ob odhodu domov in se v primeru večkratne kršitve o tem obvesti starše oz. skrbnike.

– V primeru kršitve, učitelj PB učenca opozori in ustrezno ukrepa, učenca zapiše v zvezek, opiše dogodek ter o tem obvesti starše in razrednika. V primeru, da se kršitev ponovi, učitelj OPB učencu izroči pisno opozorilo pred vzgojnim ukrepom, ki ga posreduje razredniku in ravnatelju ter ga priporočeno pošlje staršem oz. skrbniku.

V primeru, da se kršitev ponovi, kljub prejetju staršev pisnega opozorila pred vzgojnim ukrepom, učitelj PB pokliče na skupni pogovor starše, razrednika in šolsko svetovalno službo in ukrepa v skladu z vzgojnim načrtom šole.

– Učenca, ki kljub razgovoru in ukrepom še dalje krši pravila v PB, se začasno izključi iz PB. V dogovoru s starši je možna stalna izključitev.

– V primeru kršitev lahko izreče ustno opozorilo in ustrezno ukrepa tudi drugi učitelj PB, ki zapiše kršitev in o njej obvesti ustreznega učitelja, ki ravna v skladu z ravnanjem ob kršitvah.

Junij 2018

(Skupno 3.657 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost